بستگی دارد .ولی همیشه برای من این سوال بود که آنها که به بهانه کذب دینی کشوری را مال خود کنند و جهان هم تایید شان کند در حالیکه اصلیتی در 1کشور غارتکرده نداشتند چطور میشود به.رسمیت  شناختشان. آیا این حق است که مردم کشوری را از بین بریم و بگوییم چون موبد ما اهل اینجا بود پس منهم اینجا را وطنم میشناسم؟