تا چشم وا کردم در ایران با زور وزور کشی آموزش دیدم و همینطور در دبستان تا دببیرستان همه اش روشهای غلط پر اضطراب ولی بزرگان احمق هدفی داشتند ولی من بخاطر رفتار بدشان مدام موذیانه  لج میکردم تا اینکه بدبخت شدم ونتونستم به علت تحصیل دیدگاهی تجربه آموزی داشته باشم که باعث عقب ماندنم شد ولی گناهش گردن بزرگترام نه خودم