وبسایت سامد 1وبسایت کاملا محدود و بیخودیست خواهشا راه ارتباط با رییس جمهور را برای ما همچون ایرنا که سابق سهل وآسان بود را فراهم فرمایید.