س. تاجیکها مردمانی خوش قلب و رنجدیده و ساده ومثل اکثر مردم دنیا زود باور خطر ساز هستند وخبر ندارند اگر تعصب مذهبی به خاطر فقر و بیکاری در دل بپرورانند آنها هم مثل طالبانیها و دیگرمتعصبهای منفی مذهبی خواهند شد که زنها ودختران و بچه هاشان به دست خود نابود و منزوی از مذهب خواهند شد و این بر خلاف خواست خداست ولی عده ای طالبان پرور همین را میخواهند که اسلام ضعیف شود ولی زهی خیال باطل.

فکرشو که میکنم بشر واقعا مغرور تو ایران همه نه اکثریت معتقدند که فقر بی دبنی میاره ولی تاجیکها به خاطر فرار از فقر به دین آنهم از نوع غلط و در غرب دین را عامل عقب ماندگی آخر ما چی از جون درکمون میخواهیم.