س گ هم مثه همه موجودات نشانه هایی از توانایی خلاقیت خداس و حیوانی ست بسیار مهربان تر از همه ولی با صرف اینکه میکربهایی در این حیوونی هست که واسه انسانها خطرناک ولی زنده بودنش در خودش باید چنین باشد سوای داستان دینی که گفته شده شیطان باعث تمایز بعضی حیوانات شده و غیرو ولی در هر صورت گناه دارند حیوونهای مختلف روی زمین و نباید آزار ببینند.