منکه براستی عاشق هنر موسیقی ام اما نه از نوع راک که مسموم کننده روح وجان هست و گفته شده در بیشترشکنجه گاههای جهان با موسیقی راک شکنجه میکنند.ضمنا بگم شنیدن موسیقی از هر نوع احترام آمیزش واجب مستحب بخصوص همراه با رقص باشد.