س. واو این1کی از با ارزشترین موهبتهای خدایی است که ما از بخشنده آن غافلیم و کم توجه به این نعمت بسیار با ارزش واقعا اگر بدانیم این موهبت چقدر وجودش برای ما ضروریست و چه میزان اندازه با مغز در ارتباط هست تا عمر داریم از بخشنده اش شاکر خواهیم بود.