نا بینایی 1معضل اما گاهی با خودم میگم خوش به سعادت نابینایان زیرا اگر بدونند تا چه حد میتوانند از مغز بهره وری کنند هرگز آرزوی بینا شدن نمیکنند ولی خود بینایی1نعمت بسیار بسیار خارق العاده است که ما متوجه عمق مسئله نیستیم در ضمن  انقدر به دولت ایران افترا نزنید من دوستان استسنایی زیاد داشتم که امکانات دولت برای آنها مناسب بود ولی نزد مردم آنها گاهی تمسخر ترحم و تحقیر میشوند