.بچه که بودم نا خواسته بیشتر غذاهارا دوس نداشتم حال میدونم چرا دوس نداشتم جوان که شدم همیشه از خدا درخواست میکردم در برنامه غذایی من راهنمایم باشد که الحق راهنمای خوبی هست ولی باز به کمکش تا پایان عمر نیاز دارم که تا لحظۀ مرگم همچنان مراقب برنامه غذایی ام باشد و نتیجه واقعأ مثبت بود طبیب واقعی اوست و بس.