بجای مداخله آمرانه در امور سیاسی بیایید مانع از ورود شرکت بی پی به دریای خزر شویدچه بسا وحشتناک میشه اگر بی پی وارد دریای خزر بشد و تعجب میکنم اگر کشورهای همسایه نخواهند مانع آنها بشوند این مهمتر از اظهار نظر کردن در مورد سوال فعلی بی بی سی در حال حاضر میباشدکه سفر احمدی نژاد به لبنان را به بحث آورده