س. چه وحشتناک میشه اگر بی پی وارد دریای خزر بشد و تعجب میکنم اگر کشورهای همسایه نخواهند مانع آنها بشوند.