س.خوشم از سیاست و سیاستمداران کل جهان نمی آید چون همین تشکلهای ضد بشری چون احزاب بشر کش راخودشان بوجود میارند که عامل قتلهای عوام میشوند و هرگز در صدد ایجاد صلح واقعی در جهان نیستند وواسه تولید دردسر از هیچ شگردی اعم از علمی وفنی اجتماعی تاریخی وغیرو چشم پوشی نمیکنند تا پا بر جا بمانند.