س.مجرد میمانند زیرا آخر راه همین هست.تشکیل خانواده را دوست ندارند چون حماقت محض بیای ازدواج کنی معتاد .نانخور.دست بزن دار.ندارو چشمداشت به ارث خانودت /وای وای وای تازه اینا به کنارگرفتار مردی باشی که خیانت کنه یا زن دیگه بگیره ویا اصلا داشته باشه و اگر مجبور بشی طلاق بگیری ولی نتونی آنوقت بیا و درستش کن.بماند که مردان زیادی از کشور دور میشوند .