با گرمی دلتان سلام این حقیر را پذیرا باشید.این حق آذربایحان نبود شرکت بی پی رو به دریای خزر بدون مشورت با همسایگان دریایی اش  راه بده شرکت بی پی درد سر سازتر از آن انگیزه یافتن چیزی هست همسایگان آذزبایجان باید جهت لغو قرار داد صریعا اقدام ضربالعجل نمایند.سینا اینگلیس