س.فقط خدا عالم که بازاریها ی ایران وتولید یهای چینی (کشور) چه شیادهایی هستند وبا این همه درآمد نا مشروعشان سودوضررهای هنگفت به کشور و جهان میزنن یعنی جالب اینجاست که1 کشور از نا مشروعی تجارتش چه صدمات همه جانبه به کشور وکشوردیگر چه سودها که به کشورش سرازیر میکنند.