س.گاهی فکرشو میکنم که کشور واقعاً قدرتمندی مثل امریکا سزاوار تمامی جوایز نوبل میباشد اما به شرط اینکه جنگ افروز نباشد و در گفتو شنودهای شاکیان جهانی بدور از تبعیض نگری نژادی و مذهبی احقادق حق به شاکی منطق گو صورت دهد و آنقدرها هم منفعت طلبانه پیش داوری نکند وچون واقعاًدر جهان فعلی بشر به رقابت پاک وبدون حق کشی نیاز دارد واگر امریکا طالب دادرسانی ممالک ضعیف باشد من تمامی جوائزنوبل امسال را مستحقش میدانم.