پا سلامی دوستانه.. .واقعا این به همه در دنیا مفهوم شده که بن لادن واقعه 11سپتامبررا ایجاد کرد؟ شٌم انسانی من میگد که از محالات زیرا بن لادن 1جانیست نه مسلمان ولی اگر چنین بوده اصلا دلیل مذهبی نبوده تا جهانیان بخواهند نسبت به ماحرکات توهین آمیز ویا مورد سخره با به تصویر کشیدن پیامبر عظیم الشانمان حرف دل خودرا بزنند.11سپتامبر را مسیحیهای امریکا نیز ایجاد نکردند کسی جزء حامی شعار تفرقه انداز و حکومت کن عامل اصلی هست و بس