احمقنانه ترین نظریه در دنیای توطئه گران که واسه نابودی دنیا چه حرفها و کارها که .نمیکنند ایران و دیکتاتور جلوه دادنش از اون حرفهاست.