خدایا تنهایم کردی اما تنهایم نگذاز خدایا بهت نیاز دارم اما بهم نیاز نداری خدایا باهات حرف میزنم ولی مسخره ام میکنی خدایا هیچ نیستی ولی هیچ شدم به فرمانت خدایا باز هم میگم سپاس از این همه عشقی که در من نسبت به خودت ایجاد کردی