من یک فمنیست در قالب مذهب هستم ومهریه را در هر تعداد ازدواج حق  زن میدانم ولی مبلغ ان نیازی نیست نرخ روز باشد.ولی باید این شیوه واسه حفظ ارزش زن ومادر شد نش د ر ایران وجهان محفوظ واجباری باشد وتعیین ارزش مهریه را مرد باید صادقانه مشخص کند ولو اینکه زن راضی نباشد.والسلام.