با سلام وخسته نباشید خواهشمندم جهت احیای دریاچه ارومیه از افراد خیر کل ایران بخواهید که خودشان در صورت عدم اعتماد داوطلب بشوند تا بزرگترین سرد کننده زیر صفر را که تولید سرما وبرودت نماید به وسیله یک یا چندموتور یخچالیبزرگ تولیدو درآب نصب کنند ودمای آنرا بعد از غروب افتاب زیر5 قرار و این وضعیت تا 10سا ل ادامه داشت باشد و جهت خنک کردن شهر تهران هم نیز از مردم و شرکتهای ساختمانی بخواهید که این چنین سیستمهای خنک کننده در دیوارهای بیرونی ساختمانها به طور اجباری  جهت باز گرداندن دمای هوای تهران به سالها قبل لازمال اجرا و ضروریست و این ایده میبایست سامل حال مناطق 20گانه تهران بشود یعنی هر زیر بنایی ازحالا باید این نکته را آویز گوشش کند حتی مجتمعها وآاپارتمانها.با پوزش بسیار سوگند از نروژ